20 maart 2022

Algemene Ledenvergadering WSV De Lek, 31 maart a.s.

 


UITNODIGING


Hierbij nodig ik u van harte uit voor jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Watersportvereniging “ De Lek”, die gehouden zal worden op donderdag, 31 maart 2022, aanvang: 20.00 uur in De Ark.

AGENDA

1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 26 oktober 2021, ter vaststelling.
3. Ingekomen stukken.
4. Jaaroverzicht van de voorzitter.
5. Jaarverslag van de secretaris, ter vaststelling.
6. Jaaroverzicht van de activiteitencommissie.
7. Jaaroverzicht van de technische commissie.
8. Jaaroverzicht van de havencommissaris.
9. Jaaroverzicht van de arbitragecommissie.
10. Financiële verantwoording door de penningmeester.
- Verslag van de kascontrolecommissie, wordt mondeling toegelicht.
- Goedkeuring van het door de penningmeester gevoerde beleid.
11. Vernieuwde Statuten en reglementen ter goedkeuring en bekrachtiging.
12. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.
13. Verkiezing nieuwe bestuursleden. (zie voorstellen bestuur).
14. Verkiezing nieuwe leden van de Arbitragecommissie. (zie voorstellen bestuur.)
15. Rondvraag.
16. Sluiting.

U ontvangt alle verslagen en bijlagen, die volgens de agenda worden behandeld. Hierdoor bent u in staat uw vragen en opmerkingen tijdig voor te bereiden en schriftelijk bij de secretaris in te dienen. (Mail: info@gideonhuijsse.nl )

Het indienen van schriftelijke vragen en het schriftelijk indienen van voordrachten voor kandidaat-bestuursleden is mogelijk tot 1 week voor de Algemene Ledenvergadering bij het secretariaat.

De leden, die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen, verzoeken wij zich af te melden bij het secretariaat.


Tot ziens op de vergadering 31 maart 2022.
Met vriendelijke watersportgroet,
Gideon Huijsse, secretaris, info@gideonhuijsse.nl en wsvdelek@hotmail.com
Trudy van Florestein-Schouten 2e secretaris.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten