21 oktober 2021

Algemene Leden Vergadering dinsdag 26 oktober 2021 in Het Koetshuis Krimpen aan de Lek


UITNODIGING

 

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Watersportvereniging “ De Lek”, die gehouden zal worden op dinsdag, 26 oktober 2021, aanvang: 20.00 uur in Het Koetshuis.

 

AGENDA

 

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 21 maart 2019, ter vaststelling.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Jaaroverzicht van de voorzitter.
 5. Jaarverslag van de secretaris, ter vaststelling.
 6. Jaaroverzicht van de activiteitencommissie.
 7. Jaaroverzicht van de technische commissie.
 8. Jaaroverzicht van de havencommissaris.
 9. Jaaroverzicht van de arbitragecommissie.
 10. Financiële verantwoording door de penningmeester.

·      Verslag van de kascontrolecommissie, wordt mondeling toegelicht.

·      Goedkeuring van het door de penningmeester en bestuur gevoerde beleid.

·      Verhoging liggeld

 1. Vernieuwde Statuten en reglementen ter goedkeuring en bekrachtiging.
 2. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.
 3. Verkiezing nieuwe bestuursleden. (zie voorstellen bestuur).
 4. Verkiezing nieuwe leden van de Arbitragecommissie. (zie voorstellen bestuur.)
 5. Rondvraag.
 6. Sluiting.

 

In deze Ledenvergadering behandelen we de jaren 2019 en 2020. De stukken van de voorgaande ledenvergadering in 2020 die door corona afgelast is zijn ook bijgevoegd.

Het indienen van schriftelijke vragen en het schriftelijk indienen van voordrachten voor kandidaat-bestuursleden is mogelijk tot 1 week voor de Algemene Ledenvergadering bij het secretariaat.

De leden, die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen, verzoeken wij zich af te melden bij het secretariaat.

 

Tot ziens op de vergadering 26 oktober 2021.

Met vriendelijke watersportgroet,

Gideon Huijsse, secretaris, info@gideonhuijsse.nl en wsvdelek@hotmail.com

Trudy van Florestein-Schouten 2e secretaris.

10 juni 2021

Uitnodiging aan de watersporters van WSV De Lek, WSV IHC Kinderdijk: Weekend in Numansdorp, 25, 26 en 27 juni a.s.!

 


Waarschijnlijk kent u de Nederlek Regatta van artikeltjes uit de lokale krant, van uw buurman in de haven of heeft u de drukte al eens meegemaakt in de kantine tijdens de prijsuitreiking.

In het weekend van 26 juni verhuizen de zeilers van d
e Nederlek Regatta naar Numansdorp voor een wedstrijd op het Hollandsch Diep, in de driehoek tussen Willemstad, Numansdorp en de Haringvlietbrug. 

Zij willen nu eens een zeilwedstrijd op wat ruimer water, zonder beroepsvaart, zonder stroming, zonder dijken en bomen langs de kant, die de wind kan beïnvloeden. Maar zeker ook om er een leuk weekend van te maken.
Vrijdag aankomen, sterke verhalen op de kade en zaterdagavond flink napraten. Zondag gaat een ieder weer zijns weegs.


Bij deze nodigen we alle leden van WSV De Lek en  WSV Smit Kinderdijk uit om met uw eigen schip ook naar Numansdorp te komen om dit gezellig weekend met ons mee te maken.


Wij zorgen voor een ligplaats in de kom van Numansdorp. De zeilers van de Nederlek Regatta heten u van harte welkom en willen u graag deelgenoot maken van dit heerlijke watersport-weekend!

We kunnen nog geen gezamenlijke maaltijd beloven, de regels daaromtrent zijn ons nog niet echt duidelijk, maar wellicht komt dat nog. Het havengeld dient u uiteraard zelf te voldoen.

Graag vernemen we op tijd van uw deelname, om uw ligplaats te reserveren.

Tot ziens in Numansdorp!

Organisatie Nederlek Regatta

8-juni-202116 maart 2021

WSV DE LEK, de corona maatregelen en de ARK weer open, maar hulp wordt gevraagd!

Beste leden van de WsV de Lek,

Vriendelijk verzoek om uw hulp!

Vanaf dit weekend kunnen de genomen maatregelen i.v.m. COVID verder versoepeld worden. Onze Ark zou dus weer voorzichtig geopend kunnen worden. Helaas is er wat betreft het Activiteiten- en bar- team van onze watersportvereniging veel veranderd in de afgelopen 1 ½ jaar: het overlijden van Jan de Jager (die verantwoordelijk was voor de bevoorrading van de bar en een groot deel van de bardienst voor zijn rekening nam) en ziekte van enkele barteamleden maakt het niet mogelijk om geregeld open te zijn. Dit is natuurlijk wel onze wens, omdat het de toegankelijkheid en gezelligheid van onze vereniging bevordert.

Daarom zijn wij op zoek naar u als lid , om te helpen om de activiteiten in de Ark en binnen de vereniging weer op te gaan starten.  Laten wij er samen een mooie zomer van maken!

U heeft in het verleden al eens aangegeven dat u bereid bent een handje te helpen mocht dit nodig zijn. Dus vandaar dit verzoek van het bestuur om u te melden bij het secretariaat info@gideonhuijsse.nl of vanflorestein@kpnmail.nl om samen de handen uit de mouwen te steken.

Wij zijn als bestuur zeer gelukkig, dat al enkele bestuursleden en leden zich aangemeld hebben om ons komend weekend uit de brand te helpen.

Dat betekend, dat de Ark met het terras op as. zaterdag 5 juni en zondag 6 juni geopend zal zijn voor leden en passanten. Tijden: 15.00 uur tot 17.00 uur.

We hopen op uw medewerking, zodat we onze Ark geopend kunnen houden! 

De bestaande Corona maatregelen blijven op de haven en de Ark van kracht:  1.50mtr., handen wassen en bent u ziek, blijf thuis, voor uw eigen en andermans gezondheid.

 Met vriendelijke groet en een zonnig vaarseizoen,

Namens het bestuur,

Secretariaat: Trudy van Florestein en Gideon Huijsse.


Zoals u eerder gemeld, starten de werkbeurten weer in de haven na een korte onderbreking op : 20 maart 2021 volgens het schema van de werkbeurten.

Voor alle duidelijkheid wil het bestuur u wijzen op de geldende maatregelen bij werkzaamheden op de haven d.m.v. de geplande werkbeurten en bezoek aan uw schip voor eigen werkzaamheden :

1.     Bent u ziek, blijf thuis en meldt u af voor uw werkbeurt.

2.     Maak gebruik van de mondkapjes, gratis te verkrijgen in de Ark.

3.     Bij werkzaamheden houdt 1.50 m. afstand.

4.     De planning van werkbeurten zal zoveel mogelijk in de buitenlucht plaatsvinden en met een maximum met 2 personen.

5.     Maak gebruik van de ontsmettings- middelen (gel) en was uw handen in de toiletruimte Ark.

6.     Bij hoesten en of niezen doe dit in uw elle boog.

7.     Indien u monteurs of gasten aan boord krijgt, blijft u als lid verantwoordelijk voor de naleving van regels van onze WsV de Lek.

 Wij wensen u een mooi voorjaar en straks weer een goed vaarseizoen zonder beperkingen.

Namens het bestuur,

Gideon Huijsse,

Secretaris.


Nieuwe maatregelen per 16 december 2020

Sportkantines dienen gesloten te worden, alsmede douches en kleedkamers. Dus onze Ark is gesloten, toiletten blijven open.

Indien u naar de haven komt, denk dan aan de volgende veiligheidsmaatregelen:
 • Bent u ziek, blijf thuis!
 • Houd altijd 1,5 mtr afstand van elkaar!
 • Bij werkzaamheden, maximaal 2 personen in een groep!
 • Draag zoveel als mogelijk een mondkapje!
 • Was uw handen regelmatig!
 • Gebruik de aanwezige desinfecterende vloeistof bij de toiletten in de hal.

Verruiming per 1 juli 2020

Beste leden WsV de Lek,

De Corona-maatregelen van de overheid hebben dit jaar ook in de pleziervaart, jachthavens en watersportverenigingen veel teweeg gebracht. Er mocht niet meer gevaren worden, jachthavens werden gesloten, verenigingsactiviteiten werden geannuleerd. Ook in onze vereniging hebben we dit gemerkt, maar gelukkig is na 1 juli 2020 er een verruiming gekomen en is de haven weer open voor passanten en leden, ook de ARK kan weer worden geopend, toiletten en douche zijn weer te gebruiken en uw Activiteiten – team en Bar – team zijn afgelopen dinsdag bijeen geweest om alles weer te kunnen opstarten.

Natuurlijk moeten we wel de veiligheidsmaatregelen in acht nemen, zoals deze zijn voorgeschreven, in verband met uw gezondheid en die van de vrijwilligers achter de bar.
 
VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
1.      Bij binnenkomst van de Ark handen wassen en/of ontsmetten met de aanwezige handen- gel;
2.      Volg de aangegeven route over de vloer via hal naar het bargedeelte. Bij droog weer, zal de route via de geopende schuifpui naar het terras gaan en wij verzoeken u allen de één-richting route via de zijkant door het rookhok terug te gaan naar toiletten en bar;
3.      Zitplaatsen aan de tafels zijn te gebruiken en de 1.50 m. is verplicht. Hierdoor zijn er minder zitplaatsen dan voorheen en de barkrukken zijn verwijderd aan de bar om voldoende veilige ruimte te maken voor de mensen achter de bar;
4.      Hoesten of niezen in de elleboog;
5.      Heeft u last van (neus-) verkoudheid of griep: BLIJF THUIS!;
6.      Wij verzoeken u af te rekenen met pinnen;
7.      Volg de aanwijzingen van onze vrijwilligers in de Ark op;
8.      Het A – team en B – team heeft weer een rooster gemaakt en de Ark is voor u en passanten

Open:
In de week op avonden van 19.30 uur tot 20.30 uur en op zaterdag- en zondagmiddag van 15.00 uur tot 18.00 uur.
 
Wij zien u graag terug op de haven en in de Ark, respecteer de regels, want bij controle worden hoge geldboetes opgelegd bij overtreding.
 
Fijne zomer en veel vaarplezier,
Namens het bestuur,
Activiteiten- en Bar-team.Op 15 juni 2020 gaat ons sanitair ook weer open. De kantine blijft nog even gesloten.
Passanten welkom!


Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft algemene hygiënerichtlijnen en de hygiënerichtlijn voor kampeergelegenheden, jachthavens en groepsaccommodaties. De punten hieronder zijn de minimale eisen die worden gesteld. Houd ook rekening met aanvullende maatregelen wat betreft hygiëne of schoonmaak vanuit eigen richtlijnen/kwaliteitseisen of (arbeidsomstandigheden) wetgeving van de onderneming/instelling/branche/sector.

•Beperk het aantal personen in de was-, douche- en/of toiletruimtes, zodat bezoekers altijd 1,5 meter afstand kunnen houden. Laat bezoekers met onderling 1.5 meter afstand buiten wachten.
•Intensiveer de schoonmaak van toiletten, was- en douchevoorzieningen,minimaal meerdere keren per dag en zorg voor regelmatige controle op de(hygiëne)omstandigheden in de sanitaire voorzieningen.
•Zorg voor voldoende (hand)zeep voor de bezoekers en papieren handdoekjes in de was-, douche- en/of toiletruimtes.
•Zorg dat de medewerkers over eigen toiletten / omkleed-ruimtes etc. beschikken met goede mogelijkheden tot onderling afstand houden en toepassen hygiënemaatregelen.

•Ventileer of lucht ruimtes zo vaak als mogelijk. Bijvoorbeeld door de ramen en/of deuren open te zetten of het gebruik van mechanische ventilatie.

NIEUWSBRIEF VAN BESTUUR WSV DE LEK I.V.M. CORONA MAATREGELEN OVERHEID AAN ALLE  LEDEN.

Beste Leden,

Er bereiken ons de laatste weken veel berichten van jachthavens, die aangeven gesloten te zijn of dit op korte termijn te zullen gaan doen.

Gezien de Corona problematiek en de door de overheid genomen maatregelen, zijn wij genoodzaakt de volgende maatregelen te moeten nemen:

1.     De werkbeurten voor leden met een ligplaats in onze haven zijn per zaterdag, 28 maart 2020, afgelast. U heeft daar inmiddels als ligplaatshouder bericht van gehad per mail.

2.     Alle haven- en verenigingsactiviteiten worden tot 6 april 2020 afgelast en mogelijk verschoven naar aan later tijdstip.

3.     De haven is slechts toegankelijk voor leden met een schip in de haven. U kunt zelf uw schip zomer-klaar maken. Er worden geen externe personen toegelaten.

4.     De Ark is vanaf heden gesloten, alsmede de toiletten en douches.

5.     De haven wordt gesloten voor passanten en dit zal kenbaar gemaakt worden op onze site.

6.     Tot 28 april 2020 houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM:
·         Handen wassen.
·         Geen handen schudden.
·         Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog en blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
·         Houdt een minimale afstand met omstanders van 1.50/2.00 m.
·         Mijdt contacten met groepen van meer dan 3 personen op de haven.

Vertrouwende op uw medewerking om te zorgen, dat wij hiermede een bijdrage leveren aan de bestrijding van het Corona-virus in Nederland.


Namens het Bestuur WSV de Lek,
Gideon Huijsse, secretaris.